Претражи овај блог

понедељак, 25. мај 2020.

Активност за 5. разред од 25. маја - Прошедшее время

У овој лекцији учимо прошло време у руском језику. Потребно је да пажљиво погледате лекцију, препишете у свеску о прошлом времену,  урадите вежбање у ппт презентацији, квиз и вежбање дато у лекцији. Затим урадите домаћи и пошаљите на мајл: dragicad107@gmail.com

Желим вам успеха у учењу.

Три времени глагола
Прошедшее время

Погледајте пажљиво видео лекцију на вези испод:Глаголи у прошлом времену одговарају на питања:
1. Что делал?
2. Что делала?
3. Что делало?
4. Что делали? ( у множини је исто за сва три рода)

Глаголи у прошлом времену мењају се по родовима и броју. ( ово је приказано на горњој слици).


Како се гради?
Гради се од инфинитивне основе, уз помоћ суфикса л и наставка за род. Погледајте на горњој слици и препишите у свеску.

Важно!
Глаголы в форме прошедшего времени не изменяются по лицам (глаголи у облику прошлог времена се не мењају по лицима).

Сравним (упоредимо):
я решил, ты решил, он решил;
мы решили, вы решили, они решили.

Прошло време од глагола идти (ићи) - он шёл, она шла, оно шло, они шли.

Погледајте још једном.
На следећој вези је ппт презентација у којој можете да вежбате глаголе у прошлом времену : ппт презентација

( на вези се отвара само преглед презентације, ако је преузмете на рачунар можете играти као игрицу)


На овој вези урадите вежбање: Осмосмерка


На овој вези је квиз: Квиз


И сада када сте увежбали урадите домаћи. Потребно је да следећи текст препишете у свеску у прошлом времену ( погледајте глаголе, неки су у прошлом времену, неки у садашњем , значи треба све да  напишете у прошлом).

Текст:

 В понедельник у нас 5 уроков. Первый урок - русский. На этом уроке мы написали диктант и решим задачи. Иван идёт к доске. Он отвечает и получил  5. Максим не получит 5, потому что он не знает своего урока. После второго урока я шёл в столовую. Я ем бутерброд выпить чашку чая. Я не пью молоко. Потом я иду домой.


Ако вам је овај задатак тежак урадите следећи на овој вези: Вежбање

Поред инфинитива глагола напишите облик прошлог времена.


 Активност за 6. разред од 25. маја - Русская кухня

У овој лекцији учимо о храни.  Погледајте видео - Руска национална кухиња, називе јела, фотографије.  Домаћи: напишите шта волите да једете и пошаљите на мејл: dragicad107@gmail.com


Столовая в русской школе


Погледајте видео:  Русская кухняРусский борщ

Пельмени
БлиныЩи


ХолодецДомашнее задание: Напиши что ты любишь есть и пить?Активност за 7. разред од 25. маја - Упражнения

Ове недеље вежбамо лексику и граматику.
Молим све ученике који до сада нису завршили све задатке да то ураде ове недеље како би могли добити завршне оцене. Погледајте претходне лекције и урадите преостале задатке.


На следећим линковима вежбајте. Ова вежбања није потребно слати на мејл.

Активност за 8. разред од 25. маја - Портфолио

Ове недеље је потребно да завршите преостале задатке како би могли добити завршну оцену. Молим ученике који нису урадили завршни тест, да то обавезно ураде.

Такође је потребно да размислите о свом знању руског језика. Погледајте у радној свесци на страни 54. и 55. Мој портфолио. Попуните табеле - на ком нивоу, по вашој процени је ваше знање језика.
уторак, 19. мај 2020.

Активност за 8. разред од 19. маја - Завршни тест

На следећој вези се налази завршни тест. Потребно је да га урадите самостално.

понедељак, 18. мај 2020.

Активност за 5. разред од 18. маја - Подарки

Подарки - День рождения

У овој лекцији учимо о поклонима и рођендану. Научићемо песмицу, како треба да се понашамо у гостима и називе поклона. Препишите у свеске како се честита рођендан, правила лепог понашања у гостима и називе поклона. Погледајте пажљиво целу лекцију. Снимак песмице и текст ће вам помоћи да научите да певате песмицу, а такође и караоке. Такође имате да урадите и квиз. Ако имате техничке могућности, снимите себе када певате песмицу и пошаљите ми на мејл: dragicad107@gmail.com

Желим вам успешно учење.Како честитамо рођендан?

Поздравляю тебя с Днём рождения!

С днём рождения, дорогой для души друг! Хочу поздравить тебя и пожелать тебе крепкого здоровья, исполнения всех твоих желаний, достижения всех твоих целей. Пусть в твоей жизни будут только радостные события.

У дигиталном уџбенику на страни 89. кликните на микрофон да чујете како певају на руском за рођендан.

Как вести себя в гостях? Како се понашамо у гостима?

Существуют несколько общепринятых правил, которые помогут вам разобраться, как вести себя в гостях. Ово су правила лепог понашања у гостима.

Ходите в гости по приглашению. (Идите у госте по позиву).

Старайтесь не опаздывать, чтобы другие гости вас не ждали. (Трудите се да не касните, да вас други гости не чекају).

В гостях никогда не показывайте своего недовольства. (У гостима не показујте своје незадовољство).

Никогда не демонстрируйте свое плохое настроение. (Никада не показујте своје лоше расположење).

Не засиживайтесь до полуночи в гостях. (Немојте остајати до поноћи у гостима).

Если вам необходимо уйти пораньше, сделайте это тихо. (Ако морате да одете раније, учините то тихо).
Добро дошли! Веома је укусно. Изволите за сто. Хајде да пијемо чај. Послужите се. Осећајте се као код куће. Пријатно.


Подарки: (поклони):

-игрушки -играчке

-куклы - лутке

-мобильник - мобилни телефон

-ДВД - диски -ДВД

-косметика - козметика

-компьютерные игры - игрице

-деньги - новац

-книги

-шоколад - чоколада

-машинки - аутићи


Пронађите поклоне у осмосмерци:

Осмосмерка - подаркиА сада учимо песмицу- Песенка крокодила Гены.
Видео преузет са YouTubeЗа Исидору ноте ове песмице. Ако можеш одсвирај песмицу, сними и пошаљи на мејл.Караоке:Урадите осмосмерку: Угадай подарки!Активност за 6. разред од 18. маја - Школа

У овој лекцији учимо о школи у Русији. Погледаћете како изгледају неке од руских школа, како изгледају учионице, библиотека, трпезарија. Такође ћете прочитати текстове: День знаний и сочинение на тему - Школа. Ваш задатак је да изаберете један од три домаћа задатка: да одговорите на питања из текста - День знаний,  да напишете кратак састав на тему - Школа или решите тест у сликама.

Желим вам успеха у раду.

Школа в Москве


День Зна́ний

Пе́рвого сентября́ в Росси́и прохо́дит пра́здник, кото́рый называ́ется «День Зна́ний». В э́тот день шко́льники и студе́нты выхо́дят на учёбу по́сле ле́тних кани́кул. У шко́льников ле́тние кани́кулы для́тся с 1 ию́ня по 31 а́вгуста. Уче́бный год начина́ется 1 сентября́. В э́тот день у шко́льников нет заня́тий. Они́ прихо́дят в шко́лу наря́дными, держа́ в рука́х цветы́. Э́то мероприя́тие счита́ется о́чень ва́жным, поэ́тому на нём о́чень ча́сто прису́тствуют роди́тели. Шко́льников выстра́ивают на лине́йку в шко́льном дворе́, где дире́ктор шко́лы и учителя́ поздравля́ют их с нача́лом уче́бного года. Е́сли в э́тот день идёт дождь, то детей прово́дят в а́ктовый зал шко́лы. Иногда́ пе́ред шко́льниками выступа́ют други́е ученики́ с разли́чными номера́ми: та́нцами, пе́снями и чте́нием стихо́в. Зате́м де́ти прохо́дят в класс. Здесь они́ садятся за па́рты,  знако́мятся с кла́ссным руководи́телем и да́рят ему́ цветы́. Наибо́лее популя́рные цветы́ в э́тот день – гладио́лусы. Ещё э́то мо́гут быть а́стры, георги́ны, ро́зы, и́рисы, возмо́жны и други́е цветы́. Де́тям говоря́т расписа́ние уро́ков и называ́ют имена́ учителей, кото́рые бу́дут вести́ у них разли́чные предме́ты,  говоря́т в каку́ю сме́ну они́ бу́дут учи́ться и в како́м кабине́те бу́дут проходи́ть уроки. По́сле э́того де́ти расхо́дятся по дома́м.

Для первокла́ссников э́тот день осо́бенно ва́жен. Ча́сто их веду́т в шко́лу не то́лько роди́тели, но и ба́бушки, де́душки, бра́тья и сёстры.  Обы́чно для ученико́в пе́рвых кла́ссов мероприя́тие прово́дится вме́сте с ученика́ми оди́ннадцатых кла́ссов. Среди́ первокла́ссников выбира́ют одного́ ребёнка, кото́рый даёт пе́рвый звонок, звоня́ в колоко́льчик. Зате́м в конце́ лине́йки ка́ждый одиннадцатикла́ссник берёт за́ руку одного́ первокла́ссника и они́ вме́сте вхо́дят в зда́ние шко́лы. Таки́м о́бразом, старшие подде́рживают мла́дших. Зате́м первокла́ссников веду́т в их класс, где они́ знако́мятся со свои́ми пе́рвыми учителя́ми и однокла́ссниками. О́чень ча́сто учи́тель гото́вит како́й-нибу́дь сюрпри́з на па́мять для ка́ждого из свои́х ученико́в. Зачасту́ю, тако́й сюрпри́з сде́лан свои́ми рука́ми. Э́то мо́жет быть откры́тка, гра́мота и́ли апплика́ция. Возмо́жны и други́е небольши́е пода́рки. С пе́рвого по четвёртый кла́ссы у ученико́в обы́чно оди́н учи́тель, кото́рый ведёт все предме́ты, кро́ме му́зыки, физкульту́ры и иностра́нного языка́, поэ́тому пе́рвое знако́мство с ним о́чень ва́жно для детей.

Новые слова:

 шко́льник – шко́льница

первокла́ссник - первокла́ссница

одиннацатикла́ссник - одиннацатикла́ссница - ученик/ца 11. разреда

однокла́ссник - однокла́ссница- ученица из истог разреда

 кани́кулы - распуст

уче́бный год - школска година

дире́ктор

лине́йка - у овом тексту значи линија или како ми кажемо ( ред)

кла́ссный руководи́тель - разредни

предме́т

сме́на

уро́к

па́рта

Ответьте на вопросы:

1) Когда отмечается День Знаний?

2) Как называется мероприятие на школьном дворе?

3) Как называют детей, которые пошли в первый класс?

4) Как называют школьников, которые учатся в одном и том же классе?

5) Что дарят учителям на день знаний?

6) Что получают первоклассники от учителя?

7) Кто ведёт первоклассников в здание школы в конце линейки?


Класс

Библиотека

Сочинение - Школа

Для меня школа - это второй дом. Здесь мы общаемся, советуемся и взрослеем. Для многих школа - это что-то большее, чем просто образование. Недаром взрослые говорят, что школьные года - это лучшее время их жизни.

Ещё в детстве человек решает, кем ему быть, какую профессию выбрать. В школе формируется характер, складывается наше отношение к окружающему миру, здесь нас учат логически мыслить. Чем больше человек учится, тем он больше понимает себя, окружающую обстановку, близких людей.

Я бы сравнила школу с огромной библиотекой, в которой собрано все знание, нужно только захотеть и протянуть руку.

Какая она, школа, в которой я хочу учиться? Сложный вопрос, который заставляет о многом задуматься. Школа - неотъемлемая часть жизни, поэтому детям в ней должно быть хорошо и уютно. Она должна быть светлой, просторной, побуждающей к размышлениям.

Совсем не важно, как выглядит школа снаружи и внутри, главное, чтобы нам, ученикам, нравились учителя.

Школа - это не просто здание. Это мир, в котором мы живём. Каждый кирпичик этого мироздания важен. Вытащи один, и всё рассыплется как карточный домик. Поэтому школа должна быть единой.

Столовая


Тест са сликама- потребно је да заокружите назив који одговара слици.

Школски прибор


Ако желите, можете да се играте и вежбате.

За квиз кликните: овде


Активност за 7. разред од 18. маја - Вид глагола

Тема ове лекције је - Вид глагола. Погледајте видео лекцију, препишите у свеску како се образује свршен вид глагола од несвршеног. Затим урадите квиз и  вежбања и пошаљите на мејл: dragicad107@gmail.com

 Погледајте видео лекцију:

Преузето са YouTube


Глаголы несовершенного вида

Глаголы несовершенного вида в неопределённой форме отвечают на вопрос что делать?

сидеть, говорить, играть

Глаголы совершенного вида
Глаголы совершенного вида в неопределённой форме отвечают на вопрос что сделать?

ответить, купить
Образование видов

От глаголов несовершенного вида можно образовать разными способами глаголы совершенного вида. Рассмотрим способы образования:

- добавление приставки (додавањем суфикса), например:

писать - подписать,

сидеть - досидеть

- отбрасыванием суффиксов ( одбацивањем суфикса), например:

давать - дать,

спасать - спасти

- заменой суффиксов (заменом суфикса), например:

удваивать - удвоить,

решать - решить,

прыгать - прыгнуть

- заменой суффиксов и чередованием звуков в корне ( заменом суфикса и променом гласова у корену речи), например:

прощать - простить

- видовые пары глаголов, различающиеся корнями( од различитог корена речи), например:
положить — класть;
вкладывать — вложить; 
брать — взять;
искать — найти.  

Подсетите се која времена имају глаголи несвршеног, а која глаголи свршеног вида.Вежбајте уз квиз: Вид глагола

Задания:

1. Определите глагол совершенного вида:
A) Читать книгу
Б) Смотреть фильм
В) Прочитаю книгу
Г) Играю с братом
Д) Работаю на компьютере

2. Определите глагол несовершенного вида:
A) Клубится туман
Б) Засверкал вдали
В) Заметил человека
Г) Выехал из-за угла
Д) Проедет мимо

3. Напиши глагол совершенного вида:

бежать –

решать – 

освещать –

положить –

ловить –

читать -

писать -

положить -петак, 15. мај 2020.

Вежбање за 8. разред пред завршни тест

На следећој вези је квиз - вежбање пред завршни тест.Урадите квиз- сличан ће бити и тест. Квиз - вежба

понедељак, 11. мај 2020.

Активност за све ученике који уче руски језик - Упитник

На вези испод се налази упитник који је потребно да ураде ученици свих разреда. Молим вас да сви урадите овај упитник, неће вам одузети много времена и анониман је. Захваљујем се унапред свима. Ваша наставница Драга.